Sociální služby

Nabídka akreditovaných vzdělávacích pro další vzdělávání SP, PSS a pracovníky v řídících funkcí dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění.

První pomoc v sociálních službách

(8 hodin, tj. 8x45min.)
A2019/1417-SP/PC/PP/VP (pod č.j. MPSV-2019/222442)
1800,-Kč/os.
Jednodenní, 8-hodinový kurz v krátkosti seznámí účastníky se základy, které jsou nutné pro poskytnutí první pomoci. Úvodní část slouží k nastínění pokynů pro zachování osobní bezpečnosti, přivolání odborné pomoci či zhodnocení stavu postiženého. Následující části zběžně, včetně praktického nácviku,
seznámí účastníky s krvácením, vybranými úrazovými a neúrazovými stavy, poraněním elektrickým proudem a mnohým dalším. Kurz převyšuje svým obsahem školení první pomoci v rámci BOZP (po dohodě se vzdělavatelem je možné vystavit také potvrzení o této skutečnosti).

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

(16 hodin, tj. 16x45min.)
A2019/1416-SP/PC/PP/VP (pod č.j. MPSV-2019/222489)
2800,-Kč/os.
Dvoudenní, 16-hodinový kurz seznamuje účastníky s nejnovějšími postupy pro poskytování účelné první pomoci, které si mohou díky dostatečnému prostoru a individuálnímu přístupu lektorů snadno osvojit. V úvodní části se účastník dozví krom postupů pro zhodnocení stavu postiženého či přivolání odborné pomoci kupříkladu, jak ochránit sebe i postiženého při poskytování první pomoci. Následující části se zaměřují na široké spektrum úrazů mezi které můžeme zařadit poruchy vědomí, krvácení (vnitřní i vnější), dušnost či uzávěr dýchacích cest cizím tělesem nebo náhle vzniklé poruchy řeči a hybnosti (tj. CMP) a mnohé další. Samozřejmostí je nácvik praktické resuscitace, včetně základních poznatků k užití AED.

Resuscitace a užití AED, jakožto včasná defibrilace v sociálních službách

(8 hodin, tj. 8x45min.)
A2019/1418-SP/PC/VP (pod č.j. MPSV-2019/222473)
1800,-Kč/os.
Jednodenní, 8-hodinový kurz je určen pro všechny zaměstnance v sociálních službách, které velmi detailně seznamuje, jak teoreticky tak prakticky, s postupem resuscitace a defibrilace v sociálních službách. Účastníci se seznámí se zajištěním vlastní bezpečnosti při poskytování první pomoci, postupem pro přivolání odborné pomoci či vyhodnocení stavu postiženého. Kurze je koncipován především k osvojení praktických dovedností, jakými jsou spolupráce a koordinace záchrany, komprese hrudníku, užití automatického externího defibrilátoru (AED) nebo resuscitací při více zachráncích.

Dobrovolník v sociálních službách

(10 hodin, tj. 10X 45 min)

1000,-KČ/OS

Jednodenní kurz určený laikům, kteří mají zájem pomáhat jako dobrovolníci v soc. Službách. Pandemie ukázala, že v případě krize je vhodné využít i ochotných dobrovolníků, kteří mohou odlehčit personálu v některých činnostech. Kurz již probíhal bez akreditace pod názvem Moderní ošetřovatelství v praxi pod záštitou ČČK po celé republice a bylo vyškoleno přes 4000 dobrovolníků. Verze akreditovaná pro soc. služby umožňuje zařízením připravit se dopředu na případnou krizi a nechat si proškolit své ověřené dobrovolníky, kteří následně mohou být „v záloze“.

Kurz je převážně praktický a naučí účastníky používání ochranných pomůcek, péči lůžko, hygienu, základy polohování a aktivizace, podávání stravy. Zařazeny jsou i teoretické bloky týkající se bezpečnosti, dekubitů, komunikace a psychohygieny.

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

MPSV A2022/0051-PK

Cena 7200,-

Rozsah 154 hod

Kvalifikační (rekvalifikační) kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Celkový počet hodin kurzu je 154, z toho 44 hodin tvoří odborná praxe, která je vykonávána v předem určeném zařízení, které poskytuje sociální služby. Účastníkovi kurzu, který již pracuje jako pracovník v sociálních službách v některém sociálním zařízení, může být odborná praxe uznána u jeho zaměstnavatele. Před nástupem na odbornou praxi bude vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti za účelem absolvování praxe, zdravotní průkaz a očkování proti hepatitidě B (alespoň 2 dávky). Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu a po úspěšném složení zkoušky bude účastníkovi vydáno osvědčení s celorepublikovou platností. Minimální účast v kurzu je stanovena na 80%.

Kurz použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) – bez akreditace

Cena: 500 Kč/osoba

Jak dlouho: 4 hodiny

Kde: na vašem pracovišti

Kdy: ve vámi domluvený čas

Kapacita: 6 osob ve skupině (lze školit 2 skupiny současně)

Požadavky: na kurzu se pracuje s OOPP zaměstnavatele

Co s sebou: pohodlné oblečení, pití, případně psací potřeby a blok

Kurz je vhodný pro všechny firmy a organizace, kde je potřeba začít s používáním OOPP. Během kurzu se
účastníci s jednotlivými pomůckami seznámí a prakticky si vyzkouší jejich bezpečné a efektivní využívání.
Kurz je vhodný také pro organizace a zařízení, kde se již s pomůckami pracuje. Jelikož kurz může dopomoci
k co nejefektivnějšímu a nejbezpečnějšímu využití pomůcek a tím i k maximálně možné ochraně
zaměstnanců.
Kurz je upravován podle konkrétních OOPP a podmínek na daném pracovišti.
Lektoři OS ČČK Plzeň-město a Rokycany jsou držiteli certifikátu UKT ČČK Instruktor používání OOPP

Minimální počet osob pro otevření jakéhokoliv kurzu je 6 osob.
U kurzů pořádaných mimo Plzeň účtujeme cestovné lektora 7kč/km.
Kontaktní osoba pro sociální služby:

Lada Brožová

tel: 601520330

mail: cckplzen@gmail.com

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život