Kurzy pro firmy a organizace

Firmám a oraganizacím nabízíme široké spektrum služeb:

Kurzy a školení pro pedagogické pracovníky
Kurzy a školení pro sociální služby
Kurzy  a školení pro ostatní firmy a organizace
Teambuildingy
Zdravotnické dozory a ukázky

Pedagogičtí pracovníci

Kurzy akreditované MŠMT

Zdravotník zotavovacích akcí
40 vyučovacích hodin (4 dny)
2-3 lektoři
Počet osob na 1 skupinu: 8-15
Obsah: vyplývá z přílohy č.2 vyhlášky MZ ČR 422/2013
Cena 3600,-
Absolvent je připraven na vykonávání funkce zdravotníka dětských táborech, školách v přírodě a
sportovních akcích. Účastníci se naučí připravit táborovou lékárničku. Naučí se první pomoc a procvičí
si jí formou modelových situlací. Připravíme je na péči o nemocné svěřence a vedení zdravotnického
deníku. Součástí je i seznámení se základy hygieny a epidemiologie. Naučíte se i hry a aktivity, které vám
pomohou přiblížit první pomoc dětem. Část kurzu je zpracována zážitkovou formou.

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické zdravotníky

20 vyučovacích hodin (2 dny)

1-2 lektoři

Počet osob na jednu skupinu: 8-15

Obsah: Bezpečnost při poskytování první pomoci,Volání 155, resuscitace a AED s nácvikem na dětském i dospělém modelu, bezvědomí, poranění hlavy a pohybového aparátu, krvácení, dušení, popáleniny a opařeniny, častá onemocnění a interní stavy u dětí.

Cena 2000,-

Absolvent kurzu se orientuje v rozpoznání ohrožujících stavů a zásadách poskytování první pomoci. Velká část kurzu je věnována praktickému nácviku na dospělých i dětských figurínách a procvičena pomocí modelových situací.

Dále nabízíme kurzy, které nejsou akreditované MŠMT, ale můžeme vystavit potvrzení o proškolení.

První pomoc u náhlých stavů
4 hodiny
1 lektor
Počet osob na skupinu: 8-15
Cena: 500kč/osoba
Obsah: Volání 155, resuscitace a AED s nácvikem na modelu, bezvědomí, dušení
Kombinace přednášky a nácviku resuscitace na modelu. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání,
manipulovat s člověkem v bezvědomí a každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím
AED.

První pomoc u dětí pro pedagogy a osoby pracující s dětmi
8 hodin
1-2 lektoři
Počet osob na skupinu: 8-15
Cena 800kč/ osoba
Obsah: Volání 155, resuscitace a AED s nácvikem na dětském modelu, bezvědomí, poranění hlavy,
krvácení, dušení, zlomeniny, popáleniny a opařeniny,..(lze upravit dle požadavků klienta)
Kurz je zaměřen na nejčastější první pomoc u dětí. Účastníci se naučí resuscitaci na dětském modelu.
Naučí se pracovat s dítětem v bezvědomí a rozeznat rizika poranění hlavy. Probereme si dušení, jak
způsobené obstrukcí dýchacích cest, tak infekcemi. Naučíme se rozpoznat zlomeniny a ošetřit
popáleniny.

Základy první pomoci
1 den
2 a více lektorů
Počet osob na 1 skupinu 8-15
Obsah: Volání 155, aplikace Záchranka, Resuscitace, AED, bezvědomí, krvácení, mrtvice, infarkt,
diabetes
Cena 1200,-/osoba
Kurz je zakončený certifikátem s evropskou platností.
Jednodenní kurz s prvky zážitkové výuky. Účastníci získají přehled o stavech ohrožujících život. Osahají
si lékárničku i další nezbytné pomůcky. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání, manipulovat s člověkem v
bezvědomí a každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím AED. Vyzkouší si ošetřit
krvácení a nakonec se dozví informace o dalších život ohrožujících stavech jako je mozková mrtvice a
infarkt. Každý účastník si během tréningu projde s lektory telefonicky asistovanou resuscitací při
modelové situaci.

Zážitkový kurz první pomoci pro organizace
1 den
2 a více lektorů (dle počtu skupin)
Počet osob na 1 skupinu: 6-15 (lze souběžně vést několik skupin zároveň)
Cena 1500kč/ osoba
Obsah: Volání 155, Resuscitace, AED, bezvědomí a zranění, která vyplývají z rizik na konkrétním
pracovišti
Zážitkové kurzy se snažíme připravovat na míru ke konkrétnímu pracovišti nebo situaci, ve které se
budou účastníci pohybovat. Před kurzem vás navštíví lektor aby vyhodnotil rizika a připravil si modelové
situace. Účastníci si postupy, které se budou učit vždy prakticky vyzkouší a následně si vědomosti a
dovednosti procvičí v nasimulovaných situacích. Během simulací se část účastníků stane zraněnými,
kterým namaskujeme zranění a zbylá část se stane zachránci, kteří se je pokusí ošetřit. Je možné využít i
figuranty z řad dobrovolníků a lektorů ččk. Vždy je součástí kurzu i nácvik resuscitace a použití AED na
modelu.

Přednášky a krátká školení pro pedagogy

Velmi rádi pro vaše pedagogy připravíme jakoukoliv
přednášku, školení nebo workshop na přání. Pro příklad uvádím témata a počet vyučovacích hodin. Je
možné ale připravit i témata jiná nebo vytvořit kombinaci.
Jak správně volat záchranou službu a využívat aplikaci záchranka? (1 hod 150,-/ osoba )
Diabetes, epilepsie (2 hod, 200,-/ os.)
Krvácení a rány (2 hod, 200,-/ os. )
Jak učit první pomoc zážitkem a základy maskování zranění – praktický workshop (4 hod, 600,-/ os.)

U všech akcí pro pedagogy při počtu osob vyšším než 10 můžeme přistoupit k přiznání množstevní
slevy.

• Minimální počet osob pro otevření jakéhokoliv kurzu je 6 osob. Kurz pro méně osob
nepokryje náklady na lektora. Pokud máte zájem o kurz pro méně osob, tak jej pro vás můžeme
uspořádat, ale výsledná cena bude stejná jako za 6 osob.
U kurzů pořádaných mimo Plzeň účtujeme cestovné lektora 7kč/km.
Kontaktní osoba pro pedagogické pracovníky:
Lada Brožová
E-mail: cckplzen@gmail.com

Sociální služby

Nabídka akreditovaných vzdělávacích pro další vzdělávání SP, PSS a pracovníky v řídících funkcí
dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění.

První pomoc v sociálních službách

(8 hodin, tj. 8x45min.)
A2019/1417-SP/PC/PP/VP (pod č.j. MPSV-2019/222442)
1200,-Kč/os.
Jednodenní, 8-hodinový kurz v krátkosti seznámí účastníky se základy, které jsou nutné pro poskytnutí
první pomoci. Úvodní část slouží k nastínění pokynů pro zachování osobní bezpečnosti, přivolání
odborné pomoci či zhodnocení stavu postiženého. Následující části zběžně, včetně praktického nácviku,
seznámí účastníky s krvácením, vybranými úrazovými a neúrazovými stavy, poraněním elektrickým
proudem a mnohým dalším. Kurz převyšuje svým obsahem školení první pomoci v rámci BOZP (po
dohodě se vzdělavatelem je možné vystavit také potvrzení o této skutečnosti)

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

(16 hodin, tj. 16x45min.)
A2019/1416-SP/PC/PP/VP (pod č.j. MPSV-2019/222489)
1200,-Kč/os.
Dvoudenní, 16-hodinový kurz seznamuje účastníky s nejnovějšími postupy pro poskytování účelné první
pomoci, které si mohou díky dostatečnému prostoru a individuálnímu přístupu lektorů snadno
osvojit. V úvodní části se účastník dozví krom postupů pro zhodnocení stavu postiženého či přivolání
odborné pomoci kupříkladu, jak ochránit sebe i postiženého při poskytování první pomoci. Následující
části se zaměřují na široké spektrum úrazů mezi které můžeme zařadit poruchy vědomí, krvácení (vnitřní i
vnější), dušnost či uzávěr dýchacích cest cizím tělesem nebo náhle vzniklé poruchy řeči a hybnosti (tj.
CMP) a mnohé další. Samozřejmostí je nácvik praktické resuscitace, včetně základních poznatků k užití
AED.

Resuscitace a užití AED, jakožto včasná defibrilace v sociálních službách

(8 hodin, tj. 8x45min.)
A2019/1418-SP/PC/VP (pod č.j. MPSV-2019/222473)
2400,-Kč/os.
Jednodenní, 8-hodinový kurz je určen pro všechny zaměstnance v sociálních službách, které velmi
detailně seznamuje, jak teoreticky tak prakticky, s postupem resuscitace a defibrilace
v sociálních službách. Účastníci se seznámí se zajištěním vlastní bezpečnosti při poskytování první
pomoci, postupem pro přivolání odborné pomoci či vyhodnocení stavu postiženého. Kurze je koncipován
především k osvojení praktických dovedností, jakými jsou spolupráce a koordinace záchrany, komprese
hrudníku, užití automatického externího defibrilátoru (AED) nebo resuscitací při více zachráncích.

Dobrovolník v sociálních službách

(10 hodin, tj. 10X 45 min)

1000,-KČ/OS

Jednodenní kurz určený laikům, kteří mají zájem pomáhat jako dobrovolníci v soc. Službách. Pandemie ukázala, že v případě krize je vhodné využít i ochotných dobrovolníků, kteří mohou odlehčit personálu v některých činnostech. Kurz již probíhal bez akreditace pod názvem Moderní ošetřovatelství v praxi pod záštitou ČČK po celé republice a bylo vyškoleno přes 4000 dobrovolníků. Verze akreditovaná pro soc. služby umožňuje zařízením připravit se dopředu na případnou krizi a nechat si proškolit své ověřené dobrovolníky, kteří následně mohou být „v záloze“.

Kurz je převážně praktický a naučí účastníky používání ochranných pomůcek, péči lůžko, hygienu, základy polohování a aktivizace, podávání stravy. Zařazeny jsou i teoretické bloky týkající se bezpečnosti, dekubitů, komunikace a psychohygieny.

 
POUŽITÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP)
 
    • v rámci kurzu nacvičíme správný způsob oblékání a svlékání OOPP
    • ukážeme si, jak zabránit šíření nákazy na vašem pracovišti
    • kurz bude upraven podle konkrétních OOPP a podmínek na vašem pracovišti

 

Kurz je vhodný pro sociální služby i jiná zařízení, kde se zaměstnanci mohou setkat s pravidelným i nárazovým  používáním OOPP a zaměstnanci s tím nemají dostatek zkušeností. Ze zkušenosti jej můžeme doporučit i pro zařízení, kde již OOPP používají, protože proškolení může pomoci využívat potenciál OOPP lépe a bezpečněji.

Požadavky: na kurzu se bude pracovat s OOPP zaměstnavatele

Časová dotace: 3 h

Kapacita: 5 osob (v rámci vládních opatření není možné školit větší skupiny, lze ale vést 2 oddělené skupiny zároveň)

Cena: 250,- Kč /osoba

Naši lektoři jsou držiteli certifikátu UKT ČČK Instruktor používání OOPP


U všech akcí pro sociální služby při počtu osob vyšším než 10 můžeme přistoupit k přiznání množstevní
slevy.

• Minimální počet osob pro otevření jakéhokoliv kurzu je 6 osob. Kurz pro méně osob
nepokryje náklady na lektora. Pokud máte zájem o kurz pro méně osob, tak jej pro vás můžeme
uspořádat, ale výsledná cena bude stejná jako za 6 osob.
U kurzů pořádaných mimo Plzeň účtujeme cestovné lektora 7kč/km.
Kontaktní osoba pro sociální služby:
Bc. Jakub JESTŘÁB
Koordinátor zdravotně-sociální péče (vč. péče psychosociální)
E-mail: jakub.jestrab@gmail.

Ostatní firmy a organizace

První pomoc s nácvikem resuscitace a použití AED

4-6 hodin
1 lektor
Obsah: Volání 155, aplikace Záchranka, resuscitace a AED s nácvikem na modelu, bezvědomí, krvácení ..
(lze upravit dle požadavků klienta)
Cena od 500,-/ osoba
Počet osob na 1 skupinu: 10-15 (lze i více, ale je potřeba přidat čas na nácvik)
Kombinace přednášky a nácviku resuscitace na modelu. Účastníci se dozví informace o první pomoci při
život ohrožujících stavech. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání, manipulovat s člověkem v bezvědomí a
každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím AED.

První pomoc pro řidiče
6 hodin
1 lektor
Počet osob na 1 skupinu: 10-15
Obsah: Nouzové volání, chování u autonehody, vyproštění z vozidla, lékárnička, resuscitace s nácvikem
na modelu, bezvědomí, zástava krvácení,.. (lze upravit dle požadavků klienta)
Cena 600,- /osoba.
Kurz je vhodný pro řidiče referenty či studenty autoškol. Naučí účastníky chovat se při autonehodě a
seznámí je s první pomocí při život ohrožujících stavech. Osahají si lékárničku i další nezbytné pomůcky.
Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání, manipulovat s člověkem v bezvědomí, vyprostit osobu z auta a
každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu.

Základy první pomoci
1 den
2 a více lektorů
Počet osob na 1 skupinu 6-15
Obsah: Volání 155, aplikace Záchranka, Resuscitace, AED, bezvědomí, krvácení, mrtvice, infarkt,
diabetes
Cena 1200,-/osoba
Kurz akreditovaný MŠMT a zakončený certifikátem s evropskou platností.
Jednodenní kurz s prvky zážitkové výuky. Účastníci získají přehled o stavech ohrožujících život. Osahají
si lékárničku i další nezbytné pomůcky. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání, manipulovat s člověkem v
bezvědomí a každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím AED. Vyzkouší si ošetřit
krvácení a nakonec se dozví informace o dalších život ohrožujících stavech jako je mozková mrtvice a
infarkt. Každý účastník si během tréningu projde s lektory telefonicky asistovanou resuscitací v při
modelové situaci.

Zážitkový kurz první pomoci pro firmy (DOPORUČUJEME!)
1 den
2 a více lektorů
Počet osob na 1 skupinu: 6-15
Obsah: Volání 155, Resuscitace, AED, bezvědomí a zranění, která vyplývají z rizik na konkrétním
pracovišti.
Cena 1500,-/ osoba + materiál 500,-/ 1 skupina.
Zážitkové kurzy se snažíme připravovat na míru ke konkrétnímu pracovišti nebo situaci, ve které se
budou účastníci pohybovat. Před kurzem vás navštíví lektor aby vyhodnotil rizika a připravil si modelové
situace. Účastníci si postupy, které se budou učit vždy prakticky vyzkouší a následně si vědomosti a
dovednosti procvičí v nasimulovaných situacích. Během simulací se část účastníků stane zraněnými,
kterým namaskujeme zranění a zbylá část se stane zachránci, kteří se je pokusí ošetřit. Je možné využít i
figuranty z řad dobrovolníků a lektorů ččk. Vždy je součástí kurzu i nácvik resuscitace a použití AED na
modelu.

První pomoc pro příslušníky tísňových složek

40 hodin

2 a více lektorů

Počet osob na 1 skupinu: 10-20

Obsah: Resuscitace a AED, první pomoc u život ohrožujících stavů, práce se zdravotnickým materiálem, krizová intervence, mnoho simulací

Cena 3600,-/osoba

Kurz je primárně určen pro členy HZS, dobrovolné hasiče, příslušníky PČR a městské policie příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS. Během kurzu si účstníci osvojí poskytování první pomoci. Procvičování probíhá formou modelových situací. Účastníci se naučí pracovat se zdravotnickými pomůckami jako je ambuvak, AED, vakuové dlahy nebo glukometr. Součástí kurzu jsou i techniky a postupy krizové intervence.

 

• Minimální počet osob pro otevření jakéhokoliv kurzu je 6 osob. Kurz pro méně osob
nepokryje náklady na lektora. Pokud máte zájem o kurz pro méně osob, tak jej pro vás můžeme
uspořádat, ale výsledná cena bude stejná jako za 6 osob.
U kurzů pořádaných mimo Plzeň účtujeme cestovné lektora 7kč/km.
Kontaktní osoba pro firmy:
Lada Brožová
E-mail: cckplzen@gmail.com

Teambuildingy

Teambuildingový kurz pro firmy a organizace
1 a více dní
3 a více lektorů (dle počtu skupin)
Počet osob na 1 skupinu: 6-15 (lze souběžně vést několik skupin zároveň)
Obsah: nouzové volání, chování u autonehody s nácvikem, resuscitace a AED s nácvikem
na modelu, bezvědomí, další životohrožující stavy, spousta modelových situací, her a teambuildingových
aktivit.
Orientační cena teambuildingvých aktivit od 2000,-/ osoba + materiál 500,-/ 1 skupina.
Nutno připočíst i náklady na cestu, ubytování a stravování. Kalkulaci vytvoříme na vyžádání dle vybrané
lokality a rozsahu.
Kurz probíhá mimo prostory firmy. Nejčastěji v hotelu, který si firma vybere, a v jeho okolí nebo v okolí
firmy. Rádi pomůžeme vybrat vhodné lokality. Podle vybrané lokality je možné zařadit velké množství
různých modelových situací. Základem bývá nácvik chování u autonehody, práce s člověkem v
bezvědomí, resuscitace včetně použití AED a krvácení. Při simulacích si účastníci vyzkouší roli
zachránců i zraněných. Na odlehčení je kurz protkán i dalšími teambuildingovými aktivitami jako jsou
soutěže, závody a hry.

Zdravotnické dozory a ukázky první pomoci

Jsme schopni pro vaši firmu nebo organizaci zajistit zdravotnický dozor na hromadných akcích.
Ceník zdravotnických služeb:

Lékař 700 kč / hod

Zdravotník 350 kč/ hod

Sanita 350 kč/ hod

řidič 250 kč/ hod

ujeté km sanitní vůz 35 kč/ km

ujeté km osobní vůz mimo Plzeň 6 kč/ km (po Plzni jednorázová částka 200 kč)

U velkých akcí účtujeme jednorázovou částku 500 kč za materiál.

Naši zdravotníci mohou vedle zdravotnického dozoru zajistit i stanoviště s první pomocí např. pro děti
nebo jiný program související s první pomocí.
Cena programu je 500 kč / hod