Oblastní spolek

Českého červeného kříže Plzeň

POMÁHÁME A UČÍME POMÁHAT!

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, je humanitární společností působící na celém území České republiky.
ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní
a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň je jeho pobočným spolkem.

V Plzni a okolí se zaměřujeme na výuku první pomoci pro veřejnost, organizaci aktivit pro děti, rodiny a seniory, oceňování dárců krve
a provozování Ošacovacího střediska pro sociálně potřebné.
Dále pořádáme osvětové a kulturní akce.

Náš tým dobrovolníků zajišťuje i krizovou pomoc, a to prostřednictvím Záchranného týmu ČČK. Vedeme také projekt Street Medicine, který se věnuje poskytování zdravotní péče lidem bez domova a ze sociálně vyloučených lokalit.
Společně měníme svět k lepšímu. Přidejte se k nám a buďte součástí světové organizace Červeného kříže!

Sedm základních principů našeho hnutí
Všechny složky Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se, v souladu se Statutem mezinárodního hnutí ČK&ČP, řídí sedmi Základními principy:

Discover groundbreaking features designed to tackle tomorrow’s challenges head-on. Explore innovative solutions shaping the future landscape.

HUMANITA

Chceme chránit lidský život a zdraví a zajistit respektování lidské bytosti. Napomáháme vzájemnému porozumění, přátelství, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy.

NESTRANNOST

Nečiníme žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti.

NEUTRALITA

Abychom si uchovali důvěru všech, neúčastní se nikdy na nepřátelských akcích ani na sporech politického, náboženského, rasového a ideologického rázu.

SVĚTOVOST

Mezinárodní hnutí ČK&ČP je celosvětové. Všechny jeho národní společnosti mají stejná práva, stejnou odpovědnost a povinnost si navzájem pomáhat.

NEZÁVISLOST

Národní společnosti pomáhají veřejné správě při zabezpečování humanitární činnosti a řídí se platnými zákony dané země. Současně si však zachovávají nezávislost, která jim umožní za všech okolností jednat podle zásad Hnutí ČK&ČP.

DOBROVOLNOST

Mezinárodní hnutí ČK&ČP poskytuje pomoc dobrovolně a nezištně.

JEDNOTA

V každé zemi může být pouze jedna národní společnost Hnutí ČK&ČP.
Musí být otevřena všem a svou humanitární činnost vyvíjet na celém území státu.

Přejít nahoru