KURZY PRVNÍ POMOCI

Kurzy pro firmy a organizace

Chcete-li zajistit bezpečnost a ochranu vašich zaměstnanců, nabízíme školení první pomoci přizpůsobené potřebám vaší firmy
nebo organizace. Naše kurzy jsou navrženy tak, aby poskytovaly praktické dovednosti a znalosti, které budou pro vaše zaměstnance užitečné v každodenní práci i v mimořádných situacích. Můžeme přizpůsobit obsah kurzu vašim specifickým potřebám a požadavkům, aby odpovídal vašemu odvětví a pracovnímu prostředí.

Proč vybrat naše kurzy?

Naše školení provádějí kvalitní lektoři, kteří jsou dobře obeznámeni
s nejnovějšími postupy v oblasti první pomoci. Zaměřujeme se na interaktivní a praktické učení, které umožňuje účastníkům získat důvěru v poskytování první pomoci v různých situacích. Investujte do bezpečnosti vašich zaměstnanců s našimi kurzy, které pomáhají chránit lidské životy a zvýšit produktivitu vaší organizace.

Kurzy je možné objednat na emailu info@cck-plzen.cz

První pomoc s nácvikem resuscitace a použití AED pro firmy a organizace

4 hodiny

800,- / osoba

Kurz je intenzivním školením zaměřeným na poskytování základní první pomoci. Během 4 hodinového kurzu se účastníci dozvědí, jak reagovat při život ohrožujících situacích, jako je bezvědomí, srdeční zástava a další naléhavé stavy.

Obsah kurzu je promyšlený a praktický. Účastníci získají důležité dovednosti, jako je resuscitace na modelu i s použitím AED. Praktické simulace a nácviky umožní každému účastníkovi zažít situaci a získat jistotu v poskytování základní první pomoci. 


První pomoc pro řidiče pro firmy a organizace

6 hodin

1000,- / osoba

Kurz je navržený speciálně pro řidiče, referenty a studenty autoškol. Tento kurz v délce 6 hodin se zaměřuje na zvládnutí první pomoci při dopravních nehodách.

Účastníci se seznámí s obsahem lékárničky a naučí se manipulovat s člověkem v bezvědomí. Důležitou součástí kurzu je také resuscitace na modelu a zástava krvácení.


Základy první pomoci pro firmy a organizace

1 den

1900,- / osoba

Jednodenní zážitkový kurz zakončený certifikátem s evropskou platností.

Účastníci získají přehled o život ohrožujících stavech, resuscitaci, použití AED a postupech při bezvědomí, krvácení ale i o infarktu a mrtvici. Důraz je kladen na praktickou aplikaci znalostí, účastníci si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím AED a naučí se poskytovat první pomoc formou simulací.


Zážitkový kurz první pomoci pro firmy a organizace

1 den

2000,- / osoba

Intenzivní kurz, který má za úkol připravit účastníky na poskytování první pomoci v pracovním prostředí. Umožňuje účastníkům procvičit zásah v život ohrožujících situacích s ohledem na pracoviště. Každý kurz je připraven předem na míru konkrétnímu pracovišti a zaměřuje se na specifická rizika a situace, se kterými se může pracovník setkat. Součástí je také nácvik resuscitace a použití AED.


První pomoc pro příslušníky tísňových složek pro firmy a organizace

4 dny

5000,- / osoba

Rozsáhlý kurz primárně určený pro profesionály působící v záchranných složkách, jako jsou členové HZS, dobrovolní hasiči, příslušníci PČR a městské policie, ale i ostatní nezdravotnické složky IZS.

Během 40 hodinového školení se účastníci seznámí s komplexními postupy poskytování první pomoci. Kurz se zaměřuje na praktické dovednosti a techniky potřebné pro efektivní první pomoc včetně využití zdravotnických pomůcek jako je ambuvak, dlahy či glukometr. Součástí kurzu je i úvod do psychické první pomoci a krizové intervence.

Zdravotník zotavovacích akcí

4 dny 

4900,- / osoba

Absolventi kurzu jsou připraveni na zastávání role zdravotníka na dětských táborech, školách v přírodě nebo sportovních akcích. Obsáhlý zážitkový kurz, během kterého zažijete realistické simulace, které vás provedou od resuscitace přes zvládání masivního krvácení až po řešení zlomenin, klíšťat a odřených kolen. Naučíte se připravit si lékárničku i pečovat o nemocné svěřence.


Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické zdravotníky

2 dny

2800,- / osoba

Akreditovaný kurz nabízí pedagogům dvoudenní zážitkové školení první pomoci se zaměřením na děti. Účastníci se naučí základní postupy při náhlých stavech, resuscitaci a úrazech. Důraz je kladen na praktické procvičování formou simulací.


První pomoc u náhlých stavů pro pedagogy

4 hodiny

600,- / osoba

Čtyřhodinový kurz, který klade důraz hlavně na resuscitaci, poskytování pomoci při bezvědomí, dušení a další situace typické pro školní děti.


První pomoc u dětí pro pedagogy a osoby pracující s dětmi

8 hod

1000,- / osoba

Osmihodinový kurz první pomoci v rámci kterého se kromě resuscitace účastníci seznámí i s dalšími stavy typickými pro dětský věk. Důraz je kladen na praktické cvičení na dětských figurínách a

na procvičování pomocí simulací.

Doporučené postupy pro zvládání somatických obtíží

1 den

1800,- / osoba

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, kteří se setkávají s klienty trpícími somatickými obtížemi. Zahrnuje mezioborovou spolupráci v oblasti zdravotně-sociální péče

a poskytuje užitečné znalosti somatologie. Lektoři vycházejí z terénních zkušeností a propojují je se službami ambulantními a pobytovými. Obsah kurzu zahrnuje praktické příklady somatických obtíží jako bércové vředy, abscesy, úrazy kůže a podkoží, parazitická onemocnění a přenosné infekce.


Risk management pro sociální služby

1 den

1800,- / osoba

Tento kurz se zaměřuje na risk management v prostředí sociálních služeb. Účastníci se seznámí s podstatou práce s rizikem, identifikací, hodnocením a řízením rizik. Kurz zahrnuje též individuální plánování, tvorbu plánů rizik a práci s vážně míněným nesouhlasem. Účastníci se naučí opatření pro zvládání rizika, jako je ignorování, akceptace, redukce, vyhnutí se a transfer. Vedení kurzu

je interaktivní a systematické, vychází z příkladů dobré praxe a podporuje osvojení teoretických znalostí.


První pomoc v sociálních službách

1 den

1800,- / osoba

Jednodenní kurz akreditovaný MPSV nabízí praktické základy první pomoci pro sociální pracovníky. Účastníci se naučí jak zhodnotit stav postiženého a poskytnout první pomoc, včetně nácviku situací jako je krvácení, úrazové a neúrazové stavy a resuscitace. Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří potřebují základní povědomí o poskytování první pomoci v pracovním prostředí sociálních služeb.


Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

2 dny

2800,- / osoba

Dvoudenní kurz akreditovaný MPSV je určen pro hlubší seznámení s postupy poskytování první pomoci. Účastníci se dozvědí o bezpečnosti při poskytování první pomoci, péči o pacienta v bezvědomí, resuscitaci a použití AED, atd. Podrobně jsou probrány i různé úrazové a neúrazové stavy související s prostředím sociálních služeb. Kurz je veden zážitkovou formou.


Resuscitace a užití AED v sociálních službách

1 den 

1800,- / osoba

Jednodenní kurz akreditovaný MPSV zaměřený na detailní procvičování resuscitace a použití automatického externího defibrilátoru (AED) pro pracovníky v sociálních službách. Kurz zdůrazňuje praktické dovednosti a je koncipován tak, aby poskytl důkladné školení v oblasti resuscitace a defibrilace v rámci sociálních služeb.


Dobrovolník v sociálních službách

1 den

1000,- / osoba

Jednodenní kurz akreditovaný MPSV zaměřený na laiky, kteří se chtějí stát dobrovolníky v sociálních službách. Kurz nabízí praktické využití ochranných pomůcek, péči o lůžko, hygienu, základy polohování a aktivizace, a zahrnuje i teoretické bloky týkající se bezpečnosti, dekubitů, komunikace a psychohygieny. Účastníci získají dovednosti potřebné pro práci v sociálním prostředí a jsou připraveni pomáhat v krizových situacích.


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

154 hod

7600,- / osoba

Akreditovaný kvalifikační kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách v souladu se zákonem. Obsahuje 154 hodin včetně 44 hodin odborné praxe, která se absolvuje v předem určeném zařízení.


Kurz použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

4 hod

500,- / osoba

Čtyřhodinový kurz se zaměřuje na praktické využití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) na konkrétním pracovišti. Účastníci se seznámí s jednotlivými pomůckami, získají praktické dovednosti pro bezpečné a efektivní používání. Kurz je upraven dle specifik pracoviště.

Přejít nahoru